Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com


Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen


Manus till anförande januari 1993


1985 med Feldt
Hans Tson Söderström ironiserade över grosshandlaren i Grönköping som sade att inflationen beror på prisstegringarna,
men hans egen uppfattning, att inflationen beror på ökat pris på arbetskraft, är ju mycket närliggande.

1987 med Feldt
Det faktiskt existerande sambandet mellan penningmängd och inflation finns där,
oberoende av om vi tror på det eller inte. Det är ingen värderingsfråga.
På samma sätt som jorden är rund, oavsett hur många som tror att den är platt.

1989 med Feldt
Ingen har väl hävdat att inflationen under Johan III berodde på att parterna på arbetsmarknaden
dessa år skulle ha ingått ansvarslösa avtal.
Det är emellertid nuförtiden en vanlig förklaring till inflationen.

1990 med Feldt
Jag vill nu fråga finansministern om denna lånestock, på 300 miljarder i utländsk valuta,
som har byggts upp på kort tid,
innebär någon förändring för Sveriges del och i så fall vilken?

1991 med Allan Larsson
I ett sådant läge borde Riksbanken av inhemska skäl sänka räntan.
Annars får villaägarna gå från hus och hem, en hemsk tanke för alla regeringar som vill bli omvalda.
Men Riksbanken kommer i det läget att ha svårt att sänka räntan.
För då skulle inte räntarbitragörerna behålla sina utlandslån.

1992 med Anne Wibble
Bekymret är hur långt stålbad villaägare, väljare och regering klarar.
Det är den fråga många inom och utom landet ställer sig

1993
Att alla är eniga är väl aldrig riktigt bra - och riktigt illa är det givetvis om det sedermera visar sig,
som nu har skett, att det alla var eniga om, var fel.
Det är också betecknande för klimatet i Sverige att ingen såvitt jag sett har bemött Lars Calmfors artikel.

1995 med Göran Persson
Jag vill nu fråga Göran Persson om det fortfarande återstår valutaförluster att redovisa
och den ungefärliga storleksordningen av dem, och vilka slutsatser
som finansministern har dragit av de vunna erfarenheterna.
Anser finansministern idag t o m att det är bra att ha en flytande växelkurs?

1995 med Bäckström
Riksbankens uppgift är ju att den skall sätta räntan så att inflationen blir rätt 18-24 månader senare.
Till sin oerhörda förvåning kan man läsa:
"Det finns inga regelböcker som talar om vilka indikatorer som bör användas eller hur de bör vägas samman."

1996
Den fasta växelkursen är, och har varit, själva grundbulten till den svenska katastrofen.
Den har administrerats av de herrar vi har hört här i kväll.

1997 med Bosse Ringholm
Finansministern motiverar på sidan 16 sin norm om ett överskott på två procent av BNP för den offentliga sektorn.
Det skulle betyda att Sverige "i en normal konjunktursvacka kan upprätthålla en god säkerhetsmarginal" till EU:s krav på högst tre procents underskott.
Min fråga till finansminisern är om inte denna marginal inte är alldeles för liten
med våra erfarenheter om hur de svenska statsfinanserna svänger med konjunkturen?

1999 med Bosse Ringholm
Jag undrar om det i själva verket är så att statsfinanserna egentligen är en konjunkturindikator?
Och en mycket bra sådan, ehuru en lagging indicator.

2004 med Klas Eklund
Kan man undvika recession i USA när man måste minska importen med 600 miljarder dollar?


Ekonomisk Debatt/Nationalekonomiska Föreningen


Se även:
Rolf Englund på DN Debatt 92-08-26 om/mot kronförsvaret - "Stålbadet i skuldfällan"Home