DoomHome


Göran Albinsohn Bruhner i SvD 99-09-07

- Det är så enkelt, skämtade Jalakas. Jag säger bara att konjunkturen vänder. Och hittills har jag fått rätt 13 gånger.

Nationalekonomerna kan tryggt förutsäga att varje högkonjunktur förr eller senare övergår i en lågkonjunktur och vice versa. Men de är oförmögna att med rimlig säkerhet bestämma när vändningarna kommer att inträffa. Ifall de vore mäktiga detta skulle de enkelt kunna spekulera sig stormrika, ty även fluktuationerna i börsindex är konjunkturberoende.

Skräckscenario

Ända sedan början av 1991 har den amerikanska produktionen och sysselsättningen stadigt expanderat utan svårare inflationstendenser. Som van ligt vid långvariga uppgångsfaser finns de som hävdar att konjunktursvängningar är nå got som hör historien till. De flesta kvalificerade bedömare anser dock att ryktet om kon junkturens död är betydligt överdrivet.

Förr eller senare kommer kurvorna för den ekonomiska aktiviteten i USA att ännu en gång peka nedåt. Många teckentyder på att den stunden kan vara nära. Brist på arbetskraft medför inflationsdrivande lönehöjningar. Hushållens köp finansieras i växande utsträckning med krediter. Underskottet i bytesbalansen med omvärlden ökar.

Sin plikt likmätigt har centralbanken - The Federal Reserve - försökt att med successiva räntehöjningar kyla USA:s överhettade ekonomi. Hittills har emellertid inga större effekter kunnat förmärkas. Allvarligast är därvid att aktiekurserna fortsätter att stiga trots att de med hänsyn till företagens vinstutsikter sedan länge varit omotiverat höga.

Om det skulle gå så långt att den finansiella bubblan spricker kan följden bli en ned åtgående kursspiral som finge svåra effekter på den reala ekonomin. Haussen på börsen är nämligen en viktig faktor bakom den starka efterfrågan på konsumtionsvaror. När högt belånade aktier tappar sina upptrissade värden, får hushållen likviditetsproblem och måste drastiskt minska sina utgifter. Härtill kommer att börsens funktion som tillhandahållare av riskkapital allvarligt störs med negativa effekter på näringslivets expansionsförmåga.

En börskrasch i USA skulle direkt leda till kursras på värl dens börser inklusive den i Stockholm. En amerikansk kris skulle få större negativa konsekvenser för produktion, handel och sysselsättning än krisen i Asien åstadkom häromåret. Det är omöjligt att med någon rimlig grad av säkerhet bedöma realismen i ett dylikt skräckscenario. Men när ni lyssnar till konjunktur skrytet från Rosenbad bör ni betänka att en optimist som regel är en otillräckligt informerad person.

Göran Albinsson Bruhner är ekon dr och var tidigare chef för SvD näringsliv


Top of Page
Början på sidan