Svenska EMU-skeptiker

SvD-ledare 99-01-19: Ny moderat EU-politik?

Carl Tham

Kurt Ove Johansson

Sten Johansson

Home


Mer om Pagrotsky på
nejtillemu.com


Leif Pagrotsky:
"Misstag att hasta in Sverige i EMU"

DN Debatt 99-01-25, utdrag

Alla älskar en vinnare. Och just nu är det en valutaunion som ska älskas. EMU har fått en flygande start, blivit ett projekt med vinnarstämpel som många vill att Sverige ska associeras med, ju förr, desto bättre.

Liksom EU-medlemskapet på sin tid framställs ett svenskt EMU-inträde allt oftare som oundvikligt. Den väg av analys och reflektion som vi socialdemokrater valt att slå in på förhånas.

Men precis som EU är EMU varken himmel eller helvete. EMU är ett medel och en mäktig symbol för ett mer integrerat EU.

Om det är den inre marknadens möjligheter till starkare konsumentmakt och lägre inflation man är intresserad av, återstår väldigt mycket att göra innan alla möjligheter till ökad effektivitet och konkurrens är tillvaratagna.

EMU har ett högt symbolvärde, men det skulle förmodligen ge betydligt större effekter på priserna på den inre marknaden om exempelvis handeln för byggvaror fick en verklig chans att bli internationell eller om den offentliga sektorns upphandling fungerade över gränserna i praktiken och inte bara i teorin. Dessa är oglamorösa men ekonomiskt viktiga politikområden som för en undanskymd tillvaro i skuggan av det mer storslagna EMU-projektet och som det ibland kan vara svårt att mobilisera politiskt stöd för i alla medlemsländer.

Mitt ställningstagande till om Sverige ska delta i EMU eller inte kommer därför inte att bygga på den gemensamma valutans betydelse för den inre marknaden, trots att jag som handelsminister tycker att detta område är så viktigt. Gällde det bara den inre marknaden skulle jag redan ha bestämt mig. Då vore det enkelt. Ställningstagandet måste i stället handla om helt andra, mycket svårare saker:

Är det bra eller dåligt för Sverige att ha kvar möjligheten att bekämpa egen inflation med egen räntepolitik?

Leder valutaunionen till en utveckling av EU i mer federal riktning, där skatter, välfärdssystem och fördelningspolitik i allt högre grad bestäms gemensamt i Bryssel och i allt mindre grad i de enskilda länderna? Och i så fall, önskar vi det?

Måste vi betala ett politiskt eller ekonomiskt pris för att stå utanför, och i så fall hur högt är det?

De självklara svaren saknas. Det är samma svåra frågor i januari 1999 som i december 1998. Det är svåra frågor som vi gör klokt i att bilda oss en klar uppfattning om, inte minst genom att iaktta utvecklingen inom EMU.

Kommer enskilda små länder i områdets periferi att visa sig få problem med att inte kunna höja räntan när inflationen stiger? Sveriges historia rymmer stora svårigheter att kontrollera inflationen under fast växelkurs.
Men med flytande krona har vi skaffat oss nya möjligheter. Ska vi då avhända oss ett av de få verkningsfulla medel vi har? En del av svaret kan vi kanske få genom att iaktta utvecklingen i Irland och Portugal framöver. Deras inflation är betydligt högre än den i EMU:s stora kärnländer. Hur kommer de att klara anpassningen när de inte längre har något nationellt räntevapen att använda som inflationsbroms?

De som har en gemensam EU-regering som mål, ser en gemensam finanspolitik som den naturliga lösningen på sådana problem.
Men en långsiktig utveckling i riktning mot ett Europas förenta stater vill inte jag ha.

Jag vill inte ha ett avstånd mellan väljare och valda som är ännu större än vad det är i USA.
Frågan är om det går att föra en gemensam penningpolitik och samtidigt behålla elva olika skattesystem och elva olika sorters välfärdspolitik.

Det är det ännu så länge ingen som kan svara tillfredsställande på.
EMU kan ses som en vigselring som ska påminna de elva länderna om att de nu har skyldighet att ta hänsyn till varandra i utformningen av sin ekonomiska politik. Kommer det att gå smidigt eller kommer det att vara förenat med stora uppoffringar? Kommer solidariteten att bli ledstjärna eller kommer de starkare länderna att se mest till sina egna behov?

Åren framöver kommer att ge besked om vad man som litet EMU-land kommer att tvingas ge upp och om hur stora fördelar man uppnår i gengäld. Priset för såväl medlemskap som utanförskap kommer att utkristallisera sig.

Det är inte ödesbestämt att Sverige kommer att förlora på att vänta med EMU-medlemskap, varken ekonomiskt eller politiskt.
Låt oss hoppas att projektet ekonomiskt blir en succé och politiskt går att genomföra utan införandet av ett Europas förenta stater. Men låt oss också komma ihåg att så länge västeuropeiska länder som står utanför EMU - Norge, Sverige, Danmark, Schweiz, Storbritannien - har starkare ekonomiska fundamenta än de elva eoroländerna, är det inte säkert att utanförskapet är till ekonomisk nackdel.
Från svensk sida är vi i position att betrakta EMU-projektet med självförtroende. Om vi ska ha högre eller lägre ränta än EMU-länderna bestämmer vi själva genom den ekonomiska politik vi för.
Om vi fortsätter att som nu ha EU:s lägsta inflation och EU:s starkaste statsfinanser är jag optimistisk om våra möjligheter härvidlag.

EMU:s tillkomst innebär att Sveriges största handelspartner Tyskland nu byter valuta. Men varken Norge, Danmark, Storbritannien eller USA återfinns i dag inom valutaunionen. Fyra av våra fem viktigaste handelspartner är därmed utanför. Största delen av svensk export går fortfarande till länder som inte är med i EMU.
Jag har svårt att värdera utanförskapets symboliska betydelse när statsministrar och statsöverhuvuden träffas i EU. Men av min egen erfarenhet som svensk representant vid ganska många möten med tre av EU:s ministerråd de senaste åren har jag svårt att se hur denna degradering skulle gå till i praktiken.

Min gissning är att Sveriges röst i framtiden kommer att vara lika mycket värd vid omröstningar i olika ministerråd som den var förra året. De andra länderna kommer att vara lika angelägna om att vinna oss för sina förslag som tidigare, och de kommer även framgent att värdera våra initiativ och förslag efter deras effekter för dem själva.

När Sverige förhandlade med EU om medlemskap under Bildtregeringens ledarskap var det aldrig aktuellt att ta ställning till ett EMU-medlemskap på köpet.

Därför är det tröttsamt att höra bokstavstroende Brysselbyråkrater förklara för svenska journalister att Sverige brutit ett kontrakt genom att inte gå med i EMU från starten. De vet inte vad de talar om.

Beslutet om ett svenskt EMU-medlemskap eller ej måste formas när vi vet vilka för- och nackdelar vi ska väga mot varandra. Vi bör ta god tid på oss för vårt beslut. Vi bör avvakta utvecklingen och noga följa och analysera vad som sker. Det som brukar kallas att vänta och se.

Det brukar talas om att Sverige måste vara EMU-medlem för att kunna vara ett effektivt ordförandeland år 2001. Men som EU-ordförande driver man inte främst sina egna frågor, utan en skicklig ordförande ser till att jämka samman intressen så att arbetet gör framsteg på områden av vikt för unionens utveckling.
Att hasta fram ett beslut om hur svensk penningpolitik ska utformas de närmaste 100 åren, för att man ska sitta ordförande i EU i sex månader, vore därför ett misstag.


Leif Pagrotsky i regeringskansliet

Mer om Pagrotsky på
nejtillemu.com

Top of Page
Början på sidan