Brev från Rolf Englund till S-E-Bankens styrelse

Stockholm 1977-03-09

Styrelsen för

Skandinaviska Enskilda Banken

Bankdirektör LarsErik Thunholm

106 40 Stockholm

Styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken har föreslagit bolagsstämman att anta riktlinjer för ett vinstdelningssystem. Jag får med anledning därav anföra följande:

Sedan flera år drivs i Sverige en omfattande debatt om huruvida, och i så fall i vilka former, de anställda skall delta i näringslivets kapitalbildning. Det råder bred enighet om att det är önskvärt med en spridning av ägandet. Vitt skilda förslag har däremot framförts om hur en sådan utveckling bör stimuleras. LO och socialdemokratin har bundit sig för de s k Meidner-fonderna, vilka enligt min och mångas mening skulle leda till att den svenska ekonomin raskt omvandlades i socialistisk riktning. Man kan anta att 1976 års valresultat till inte ringa del berodde på att svenska folket ställde sig avvisande till en sådan utveckling. Frågan om de anställdas delaktighet i företagens kapitalbildning utreds f n av en statlig utredning under ordförandeskap av Hjalmar Mehr.

En av de grundläggande frågorna som utredningen har att besvara är om de anställdas deltagande i företagens kapitalbildning skall ske genom vinstdelning eller genom eget sparande.

Meidnerfonderna byggde på vinstdelningsprincipen. Den djupare värdering som Meidnerfonderna härvid bygger på är den grundläggande marxistiska uppfattningen att kapitalägarens vinst är orättfärdig, eftersom den, enligt Marx, skapas av de anställdas arbete men tillfaller inte de anställda utan kapitalägaren. De anställda har därför, hävdar Marx och Meidner, en legitim rätt att ställa krav på vinsten.

Enligt liberal ekonomisk teori däremot är vinsten ersättning för ränta och risk. Ersättningen till de anställda utgår i form av lön för utfört arbete.

Det är mot denna bakgrund man måste se den nu aktuella frågan om SE-bankens bolagsstämma skall besluta att avstå en del av aktieägarnas pengar till de anställda. Ett beslut härom skulle ha långtgående följder för den politiska debatten i vårt land.

Om inte ens SE-bankens bolagsstämma anser att vinsten bör tillfalla aktieägarna vem skall då hävda den uppfattningen? Principen är då genombruten och den fråga som återstår att diskutera är hur stor del av vinsten som bör tillfalla de anställda.

Härvid finns ingen princip att gå efter. Det finns inget som säger att de anställda har "rätt" till just den del av vinsten som SE-bankens styrelse nu föreslagit skall tillfalla dem. Varför inte 50 procent? Eller 50, eller 80 %. Någon principiell grund finns inte att stå på.

Det finns skäl att anta att SEbankens beslut genom att banken på grund av sina traditioner och sin "tunga" styrelse symboliserar det svenska näringslivet kommer att följas av fler företag. Det kommer då att skapas nya orättvisor på arbetsmarknaden.

Företagsindividuella vinstandelssystem strider nämligen mot principen om lika lön för lika arbete. På samma sätt som de anställda inom SE-banken sannolikt tryckt på bankledningen för att få samma förmåner som Handelsbanken oklokt nog givit sina anställda, kommer de offentliganställda och de anställda i företag med liten eller ingen redovisad vinst att kräva kompensation. Principen om lika lön för lika arbete är enligt min mening riktig. Denna uppfattning delas sannolikt av en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning. Det är svårt att övertyga människorna om att anställda i SE-banken skall ha högre ersättning för sitt arbete än de med motsvarande arbete i Sparbanken eller om att en som skriver maskin på Volvo skulle få ut mera än den som skriver maskin på Götaverken eller hos Göteborgs kommun.

Dessa orättvisor kommer att leda till att det skapas en opinion som hävdar att den vinst som skall tillfalla de anställda skall delas lika.

Meidner har skapat ett system som i vart fall uppfyller kraven på att alla får vara med. Risken är således att SE-bankens initiativ leder till att Meidnersystemet får ökad inte minskad attraktivitet.

Av uppgifter i pressen att döma har Meidner (han var statllig styrelseledamot, liksom Lars Tobisson var det i Gotabanken, på den tid de begav sig) inte deltagit i styrelsens beslut. Innebär detta att han antecknat till protokollet att han ej deltagit i beslutet? Har fler ledamöter av styrelsen gjort samma sak?

Det av styrelsen föreslagna vinstandelssystemet kan diskuteras även ur mer teknisk synvinkel. Sålunda är t ex skattefrågorna svårlösta och man kan självfallet ifrågasätta om det inte finns bättre sätt att premiera goda arbetsinsatser i banken än att binda premien till företagets vinst, som sannolikt allra mest påverkas av Riksbankens kreditpolitik m m.

Redan genom företagets storlek är dessutom sambandet mellan de enskildas insats och företagets resultat mycket ringa.

Dessa frågor är emellertid av underordnad betydelse. Den avgörande principiella frågan är om förslaget är i aktieägarnas intresse såsom aktieägare i SE-banken och såsom aktieägare i allmänhet. Enligt min mening är så inte fallet.

SE-bankens aktieägare kan knappast tjäna på att skänka bort medel som enligt lag och praxis uppenbarligen är deras.

Som aktieägare i allmänhet måste det vara en nackdel att genom att bifalla styrelsens förslag acceptera principen om att de anställda bör ges en del av företagens vinster.

Bolagsstämmans beslut kommer som sagts att få långtgående följder för den politiska utvecklingen avseende frågan om huruvida de anställdas del i kapitalbildningen skall ske genom vinstdelningen eller eget sparande. Den sittande statliga utredningens arbete föregrips.

Jag avser därför att på bolagsstämman yrka avslag på styrelsens förslag. Frågans stora principiella betydelse gör det dessutom motiverat att det klart framgår hur bolagsstämman ställer sig till styrelsens förslag. Jag avser därför att begära rösträkning, så att det klart framgår hur de olika aktieägarna ställt sig.

Högaktningsfullt

Rolf Englund

Civilekonom

Roslagsgatan 26, 4 tr

115 55 Stockholm

Kopia till

Tekn Dr Marcus Wallenberg

Aktiefonden Delta

Gränges AB

AB Aktivonia

Koncentra Re-invest

Svenska Akademien

Svenska Arbetsgivareföreningen

Svenska Industritjänstemannaförbundet

Svenska Nationalföreningen mot hjärt och lungsjukdomar

Svenska Röda Korset

Stiftelsen Tjänstemännens Trygghetsfond

Uppsala Universitet

Jacob Wallenbergs Stiftelse

AlmedahlDahlsjöfors AB

AB Aritmos

AB Beijerinvest

AB Custos

Eiser Invest AB

ExportInvest AB

AB Företagsfinans

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring

Försäkringsbolaget LivGöta Öms

Friherre Carl De Geer

Göteborgs Kommun

Hansa Öms Sakförsäkring

AB Hevea

AB Industrivärden

AB Investor

Kammarkollegiet Fondbyrån

Kungl. Vetenskapsakademien

Förvaltnings AB Providentia

Riddarhusdirektionen

Försäkrings AB Skandia

Livförsäkrings AB Skandia

SPP

Trygg Öms Livförsäkring

Livförsäkringsbolaget Valand Öms

Bankdirektör Jacob Wallenberg

Direktör Peter Wallenberg

Marc Wallenbergs dödsbo

Wallenbergs Stiftelse för Teknisk och Ekonomisk forskning

Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse

Investment AB Öresund

Aktiespararnas Riksförbund

Aktiefrämjandet


åter till Fondkampen