DI 1998-09-16

SEBs störtdykning förvånar inte Thunell

Lars Thunell, VD för bank- och försäkringskoncernen SEB, anser att valutariskerna ligger inräknade i den nuvarande börskursen som har rasat med 34 procent under den senaste månaden.

"Om vi offentliggjorde siffror över vår exponering i Asien och Sydamerika, tror jag inte att det skulle komma som en stor överraskning för aktiemarknaden. Därför är det inte en jättefråga just nu", säger Lars Thunell.

SEB är den svenska bankaktie som har tagit mest stryk av den senaste tidens internationella finansturbulens. På mindre än två månader har SEBs börsvärde minskat med drygt 30 miljarder kronor.

"Vi är den mest internationella banken i Sverige. Därför slår den allmänna oron i världen också hårdast mot oss", säger Lars Thunell. "Vår strategi att fokusera på kapitalförvaltning innebär dessutom att det finns en känslighet." SEB har tidigare uppgivit att exponeringen mot Asien uppgår till 19 miljarder kronor. Häri ingår dock ej Japan som det inte har lämnats någon siffra för.

SEB har inte heller offentliggjort hur stor exponering banken har mot Sydamerika. Negativ faktor Bankanalytiker upplever också en osäkerhet om SEBs affärsområden Asset Management och Corporate Finance som drabbas av det nuvarande börsklimatet. SEBs stora aktieportfölj, som visserligen har garderats så att förlusten högst blir 600 Mkr, är också en negativ faktor. "Visst påverkas börskursen negativt av dessa hänsynstaganden", säger Lars Thunell.

Mot bakgrund av den senaste månadens kraftiga börsfall, borde inte SEB lämna information om hur exponeringen verkligen ser ut?

"Det är en balansgång mellan affärshemligheter och marknadens önskemål om relevant information." "De analytiker som följer SEB vet ungefär hur våra portföljer ser ut och det reflekteras i den nuvarande börskursen." "Man kan vända på det och säga att det är dessa bedömningar som ligger i börskursen." "Just nu är det oroligt på flera marknader, vilket avspeglar sig bland investerarna."

Betyder det att dagens börskurs motsvarar det verkliga värdet i SEB?

"Nej, det går inte att säga vad som är rätt eller fel. Men de här förklaringsvariablerna finns. Det är verkligheten."

Lars Thunell framhåller dock att det är just den typ av exponeringar som SEB har som klarar sig bäst vid eventuella omförhandlingar.

"Vår internationella exponering är till mycket stor del knuten till nordisk exportindustri."

"Dessutom gör vi många transaktioner med lokala banker som många gånger är filialer eller dotterbolag till västerländska banker."


S-E-Bankens aktiekurs de senaste två åren

Dito Handelsbanken, inte mycket bättre


More about Monetarism and Swedish Financial Crisis

Home