MUF

Carl Bildt

Kritik mot Timbro

Home

Index - EMU - Monetarism/Swedish Crisis - Business News - Internetional Times

Gunnar Strömmer i SvD 99-01-09:

Har moderaterna ett deterministiskt förhållningssätt till samhällets utveckling, i den meningen att partiets företrädare tror att deras politik, när det väl kommer till kritan, har historien på sin sida?

Denna fråga aktualiseras på Svenska Dagbladets ledarsida den 30 december1998. Och jag tror att den förtjänar viss eftertanke.

I alla tider har det funnits de som, på olika grunder, har hävdat att framtiden är given på förhand. Man har sagt att individens fria vilja är en illusion. Det är meningslöst att värdera eller kritisera utvecklingens verkliga drivkrafter - naturen, historien, nationen, klassen eller rasen, för att nämna några av dem som varit mest populära: genom åren. I varje fall innebär det en säker undergång att kämpa emot dem.

Ur liberal synvinkel har det alltid varit en grundläggande uppgift att utmana all sådan ödestro. Och detta behov är lika stort i dag. Till exempel hävdar en del att vi människor måste underordna oss naturens lagar för att nå en “hållbar utveckling”.

Andra menar att könsstrukturer, som följer av våra kulturella och sociala traditioner, i praktiken styr våra livsval. Och ofta hör man åsikten att ekonomiska krafter, utom enskilda människors kontroll, styr utvecklingen i en bestämd riktning.

En liberal kritik av sådana idéer bör förstås inte blunda för att miljön är viktig för människan, att invanda könsroller kan vara begränsande för enskilda människor eller att ekonomiska realiteter kan gör att endast några få handlingsalternativ i en viss situation framstår som rimliga.

Poängen är snarare att det är enskilda människor och deras idéer - inte krafter utom vår kontroll - som formar samhällen: Framtiden är inte given på förhand. Viljan är fri. Individer gör skillnad.

Mot denna bakgrund är det olyckligt att som liberal använda ord som “oundviklig” och “nödvändig”, eller paroller som “den enda vägens politik”.

Svenska Dagbladet pekar på ett problem med denna hållning; den inbjuder inte medborgarna till särskilt öppna och nyfikna samtal om framtiden. Men minst lika besvärande är det faktum att ett deterministiskt anslag inte är förenligt med liberala idéer. I själva verket gör det budskapet om individens frihet och personliga ansvar ganska obegripligt.

Ett liberalt alternativ får ett verkligt angeläget innehåll först när det sätter individen och hennes frihet - inte systemen eller den ekonomiska nyttan - i centrum. Och för att vinna fler väljare för ett sådant alternativ gäller det att visa varför varje reform, som ökar enskilda människors frihet, är önskvärd snarare än nödvändig.

Gunnar Strömmer, ordförande i Moderata Ungdomsförbundet


Top of Page
Början på sidan