StabiliseringspolitikNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
Subprime - US Dollar - Houseprices


Vårpropositionen 2008


Stabiliseringspolitiken sköts i huvudsak av Riksbanken via prisstabilitetsmålet.
Finanspolitiken bidrar till makroekonomisk stabilitet genom de automatiska stabilisatorerna och genom att skapa trovärdighet för att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara.
Prop. 2007/08:100, sidan 69


http://www.regeringen.se/sb/d/10449