Anders Borg

Överskottsmålet

Eklund och HeikenstenNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Regeringen avser att inrätta ett finanspolitiskt råd

Överskottsmålet ska upprätthållas
Regeringen avser att inrätta ett finanspolitiskt råd
Anders Borg DN Debatt 7/2 2007

Under 1970- och 1980-talen var den ekonomiska politiken en källa till osäkerhet som bidrog till obalanser som i slutändan lade grunden för massarbetslösheten.
RE: För en mer fyllig, och annorlunda, beskrivning av Anders Borg om krisens orsaker

Skälet till att överskottsmålet ska upprätthållas är att det är nödvändigt att spara i dag för att vi ska klara av att befolkningen åldras, utan att det ska medföra höjda skatter eller alltför hög skuldsättning i framtiden.

Det sker nu en snabb förbättring av läget på arbetsmarknaden. Det är emellertid för tidigt att dra slutsatser om hur stod del av förbättringen som beror på regeringens omläggning av skatte- och arbetsmarknadspolitiken och hur stor del av sysselsättningsökningen som är en följd av konjunkturläget.

En sak vill regeringen vara tydlig med: överskottsmålet kommer att bestå under den nuvarande mandatperioden och så länge det är nödvändigt för att utvecklingen av den offentliga skuldsättningen ska vara uthållig.

Regeringen avser att inrätta ett finanspolitiskt råd som ska utvärdera och granska regeringens ekonomiska politik.

I rådet kommer personer med breda kunskaper om den ekonomiska politiken att sitta. Det kommer att handla om akademiskt verksamma ekonomer, personer med insikter från politiskt beslutsfattande eller erfarenheter från organisationer och myndigheter. Regeringen avser att under våren utse ledamöterna.

Full text


Början på sidan - Top of page